Hållbarhetspolicy för Albia Sweden AB

Vi tänker hållbart i varje steg

Albia Sweden AB strävar ständigt efter att vara en förebild inom IT-branschen när det kommer till hållbarhet och ansvarstagande. Vi ser det som vår plikt att förena teknologisk innovation med miljömedvetenhet och socialt ansvar för att skapa en hållbar framtid för vårt företag, våra medarbetare och samhället som helhet. Vår hållbarhetspolicy reflekterar vårt uppriktiga åtagande att kontinuerligt förbättra vår hållbarhetsprestanda och att främja en positiv påverkan i alla våra verksamhetsområden.

 1. Miljöansvar
  Vi inser att IT-branschen har en betydande inverkan på miljön och är beslutna att minimera vår påverkan genom att vidta följande åtgärder:

  a. Energieffektivitet: Vi strävar efter att minska vår energiförbrukning genom att använda energieffektiva enheter och infrastrukturer samt genom att uppmuntra virtuell kommunikation och arbete på distans.

  b. Avfallshantering: Vi åtar oss att minska, återanvända och återvinna material och elektronisk utrustning för att minimera vår avfallsmängd och främja en cirkulär ekonomi.

  c. Gröna leverantörer: Vi samarbetar med leverantörer som delar vår miljömedvetenhet och främjar hållbarhetsinitiativ.

  d. Koldioxidutsläpp: Vi strävar efter att minska våra koldioxidutsläpp genom att främja klimatsmarta arbetsmetoder och använda teknologier som minskar vår påverkan på klimatet.

 2. Socialt ansvar
  Vi är övertygade om vikten av att vårda våra medarbetare och det samhälle där vi verkar. Vårt sociala ansvar inkluderar följande aspekter:

  a. Mångfald och inkludering: Vi aktivt främjar en arbetsmiljö som välkomnar mångfald och inkludering. Vi tror på lika möjligheter och rättigheter för alla våra medarbetare oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

  b. Utbildning och utveckling: Vi investerar i våra medarbetares kompetensutveckling och karriärmöjligheter för att stödja deras personliga och professionella tillväxt.

  c. Hälsa och välbefinnande: Vi prioriterar våra medarbetares fysiska och psykiska välbefinnande genom att erbjuda hälsofrämjande initiativ och en balans mellan arbete och fritid.

  d. Samhällsengagemang: Vi stödjer samhällsprojekt och ideella organisationer som arbetar för att förbättra samhället och göra positiva förändringar.

 3. Affärsetik
  Vi strävar efter högsta standarder av affärsetik och integritet. Vår affärsetik omfattar följande principer:

  a. Rättvisa affärsprinciper: Vi agerar rättvist, ärligt och etiskt i alla våra affärsrelationer och transaktioner.

  b. Konflikter av intresse: Vi identifierar och hanterar eventuella konflikter av intresse för att säkerställa att våra beslut och åtgärder är i våra kunders bästa intresse.

  c. Dataskydd och sekretess: Vi respekterar våra kunders och medarbetares rätt till dataskydd och sekretess och följer alla tillämpliga lagar och regler.

  d. Korruptionsbekämpning: Vi nolltolererar korruption i alla dess former och arbetar aktivt för att förhindra och rapportera eventuella oegentligheter.

 4. Ständig förbättring
  Vi strävar efter kontinuerlig förbättring av vår hållbarhetsprestanda genom att mäta och övervaka våra framsteg och sätta ambitiösa mål för att minska vår miljöpåverkan och öka vårt sociala ansvar. Vi uppmuntrar också våra medarbetare, kunder och partners att delta i våra hållbarhetsinitiativ och dela sina idéer och insikter.

För att ytterligare främja vår hållbarhetssträvan erbjuder vi även möjligheten till IT-återtag, där vi ansvarar för att korrekt och ansvarsfullt avyttra och återvinna äldre IT-utrustning för att minimera avfall och miljöpåverkan.

Denna hållbarhetspolicy är en viktig del av vårt engagemang för en bättre framtid och kommer att revideras och uppdateras regelbundet för att säkerställa att den förblir relevant och effektiv. Vi förbinder oss att aktivt följa denna policy och att kommunicera vårt hållbarhetsengagemang till alla våra intressenter.